Handelsbetingelser

(For udvikling af websites og hosting hos OnlineBRAND ApS)

1. Omfang

Disse standardvilkår gælder for alle aftaler, abonnementer og hosting-løsninger udbudt af OnlineBRAND ApS med mindre der er indgået en særlig aftale, hvoraf det fremgår at disse vilkår er fraveget.

Aftale indgås mellem kunden og OnlineBRAND ApS. Kun myndige personer kan tegne hosting-løsninger hos OnlineBRAND ApS. Kunden hæfter for betaling af de ydelser, der leveres i henhold til disse vilkår.

Betaling er altid 8 dage netto.

2. Aftaler

Kunden skal ved aftaleindgåelsen afgive give OnlineBRAND ApS oplysning om sin adresse. Ved adresseændring skal kunden straks give OnlineBRAND ApS meddelelse herom. Meddelelse herom skal ske elektronisk eller skriftligt.

OnlineBRAND ApS registrerer kundens E-mail, da vigtige beskeder angående kundens webløsning løbende sendes via vores e-nyhedsbrev.

OnlineBRAND ApS's registreringer om kundens identitet og adresse m.v. lægger til grund for aftaler indtil der meddeles ændringer heraf.

Fremsendelse af skriftlig ordrebekræftelse til kunden sker senest samtidig med iværksættelse af abonnementet. Kunden kan fortryde aftalen indtil 14 dage efter modtagelsen af aftalen ved at give OnlineBRAND ApS skriftlig meddelelse herom. Hvis kunden har taget abonnementet i brug ved at uploade materiale til hjemmesiden, frafalder fortrydelsesretten. Meddelelse om eventuel fortrydelse skal ske elektronisk eller skriftligt.

Hvis der er tale om en underskrevet aftale, som indeholder udvikling af websites, kan aftalen fortrydes inden for 7 dage efter afgivelse af ordrebekræftelse fra OnlineBRAND ApS.

Hvis kunden fortryder aftalen inden for fortrydelsesfristen, hæfter kunden ikke for ydelser leveret i henhold til aftalen. Dog hæfter kunden for ydelser, som ligger udover selve hosting-abonnementet, såsom køb af domænenavne og oprettelse af web- og mailhotel, samt eventuelt design- og udviklingsarbejde.

Den mellem OnlineBRAND ApS og kunden indgåede hosting-aftale kan ikke af kunden overdrages til tredjemand.

3. Websites

Websites bliver udviklet i overensstemmelse med ordrebekræftelsen. Med mindre andet er aftalt skriftligt anses opgaven for afsluttet efter to korrekturgange. Disse korrekturgange skal være gennemført max 10 arbejdsdage efter at opgaven er sendt til korrektur. Det færdige website uploades på kundes webhotel og anses herefter for at være leveret.

Brugsretten til det færdige elektroniske website samt grafik og tekst produceret af OnlineBRAND ApS til websitet ligger hos kunden.  Det samme gælder, hvis hosting af et eksisterende website er overflyttet til onlineBRAND ApS.

Kunden gøres opmærksom på, at brug af kunstneriske og litterære værker og andre ophavsretsbeskyttede værker - ved eksempelvis distribution eller download uden samtykke - vil være en krænkelse af rettighedshaveres ophavsrettigheder. Det er således kundens ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere.

4. Sikkerhed

Hosting-løsninger ved onlineBRAND ApS er sikret via firewall.

Ved oprettelse af hosting-løsninger hos OnlineBRAND ApS får kunden udleveret et eller flere brugernavne og passwords. Disse oplysninger er personlige og må ikke videregives til andre. Kunden bærer således ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger.

Kunden gøres opmærksom på, at kunden ved at downloade materiale fra internettet eller ved åbningen af programmer i modtaget e-post, løber en risiko for at inficere sin hardware og software med virus eller lignende. OnlineBRAND ApS har ikke indflydelse på disse forhold, og kan således ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf.

5. Driftssikkerhed, kapacitetshensyn m.m.

Hosting er leje af plads på en server ejet af OnlineBRAND ApS. Pladsen kan benyttes til mail med adgang via POP3 eller SMTP.

OnlineBRAND ApS har følgende backup procedurer for serverparken:

Der laves backup af alle webservere minimum hver anden nat. Data lagres både onsite og offsite. Der laves ikke backup af e-mails, da e-mails downloades til kundernes egne computere.

OnlineBRAND ApS kan dog ikke garantere at have en opdateret kopi (backup) af kundens website og e-mail. Det er kundens eget ansvar at vedligeholde egen backup af data hostet hos OnlineBRAND ApS.

Der kan gives adgang til webhotellet via FTP skulle kunden ønske, at lave egen backup.

Overskrider kunden den aftalte datamængde på lagerkapacitet og /eller overført trafikmængde (jf. de gældende priser på onlineBRAND`s website) afregnes dette fra det tidspunkt overskridelsen er foretaget.

Internettets særlige karakter betyder, at OnlineBRAND ApS ikke altid kan garantere, at de på aftalen nævnte hastigheder kan opnås.

Der garanteres en oppetid på 98%.

OnlineBRAND ApS forbeholder sig i særlige tilfælde ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder pga. drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. 

5.a Hosting hos Powerhosting

onlineBRAND er reseller af powerhosting webhoteller samt diverse tillægsydelser som fx SSL Certifikater. 

Der betales for 1 år af gangen. Opsiges en aftale før, kan der ikke gøres krav på en refundering, af restbeløb.

Kunder der er hostet hos powerhosting igennem onlineBRAND's reseller aftale, er underlagt følgende samhandelsbetingelser hos powerhosting: https://powerhosting.dk/betingelser

 

6. Fejlretning

OnlineBRAND ApS yder support inden for normal åbningstid.

For support kan der mailes på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Fejlretningen sker i almindelighed inden for normal arbejdstid. OnlineBRAND ApS yder også support på opsætning af e-mail inden for normal arbejdstid.

7. Priser

OnlineBRAND ApS opkræver abonnementsafgift. Derudover kan OnlineBRAND ApS opkræve afgifter og gebyrer for supplerende tjenester og engangsydelser m.v.

Abonnementspriser afhænger af den valgte hosting-løsning. Hvis aftalen indeholder udvikling af websites vil prisen fremgå af ordrebekræftelsen. OnlineBRAND ApS forbeholder sig ret til at opkræve yderligere gebyrer for udvikling, som ligger ud over den i ordrebekræftelsen definerede opgave.

Oplysning om de til enhver tid gældende priser kan indhentes ved henvendelse til OnlineBRAND ApS.

8. Betaling

Opkrævninger i henhold til hosting-aftalen sker ved udsendelse af en regning med angivelse af betalingsfrist, hvilket normalt er 8 dage netto. Betaling opkræves forud. I visse tilfælde kan opkrævning af tekniske eller driftsmæssige årsager forekomme på en senere regning.

Ved udvikling af websites kan OnlineBRAND ApS fakturere betaling i rater: 50% ved godkendelse af webdesign og 25% ved delaflevering et og de resterende 25% når websitet er færdigkodet og altså ikke ved "live".

Ved kørsel i forbindelse med møder, faktureres alm. fastsat takst 3,52 kr pr. kørt km.

Ved forsinket betaling er OnlineBRAND ApS berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser herom fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker. OnlineBRAND ApS er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. OnlineBRAND ApS har samtidig mulighed for at afbryde kundens hosting-løsning.

 

9. Brug af servere

Kunden er opmærksom på, at OnlineBRAND ApS ikke har mulighed for og ikke påtager sig ansvar for at kontrollere kundens anvendelse af de ressourcer, der stilles til kundens rådighed ved indgåelsen af aftalen. Herunder hvilke informationer der stilles til rådighed af eller for kunden via e-post, i nyhedsgrupper, chat-grupper eller på kundens websites, eventuelt via links.

Kunden påtager sig derfor ved denne abonnementsaftale ethvert ansvar for alle informationer, der stilles til rådighed af kunden ved anvendelsen af net og servere, som stilles til rådighed af OnlineBRAND ApS.

Når kunden via servere, der er stillet til rådighed af OnlineBRAND ApS, har forbindelse til tredjemand - fx i forbindelse med handel på internettet eller ved erhvervelse af andre netydelser end de mellem kunden og OnlineBRAND ApS aftalte - har OnlineBRAND ApS intet ansvar for kundens og tredjemands indbyrdes mellemværende.

10. Erstatningsansvar

Kunden har med de nedenfor anførte begrænsninger ret til erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af OnlineBRAND ApS eller nogen, som OnlineBRAND ApS har ansvaret for.

OnlineBRAND ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af fejl eller mangler i udarbejdede websites.

OnlineBRAND ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af OnlineBRAND ApS telenet og internettjenesten i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre OnlineBRAND ApS har forsømt at begrænse ulemperne herved.

OnlineBRAND ApS er aldrig erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at internettjenesten ikke kan benyttes som forudsat eller tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes eller tab som følge af tab af personlige data og installeret software og lignende.

OnlineBRAND ApS påtager sig ej heller ansvar for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer.

11. Opdaterings aftale

Det er muligt at tegne en opdaterings aftale hvor onlineBRAND står for løbende at opdatere CMS systemerne: "Joomla, WordPress og Magento". Opdaterings aftalen, dækker kun sikkerheds opdateringer og altså ikke versions opdateringer. Har man tilkøbt en opdaterings aftale, tilbyder onlineBRAND den service, at skulle CMS systemet mod forventning blive hacket, fjerner onlineBRAND hacket uden beregning. Denne service er begrænset til maximum 10 timers arbejde pr. år pr. website. OnlineBRAND ApS kan ikke  holdes ansvarlig for evt. tab der direkte eller indirekte skyldes et hacket website. OnlineBRAND påtager sig ikke ansvar for usikre extensions kunden selv har installeret, eller andre forhold der kan betegnes som "misvedligeholdelse" se punkt 15.

12. Kompensation og afslag i tilfælde af mangler ved internettjenesten

Hvis der opstår fejl på internettjenesten, der medfører, at der ikke kan opnås adgang til den betalte ydelse, foretager OnlineBRAND ApS efter henvendelse fra kunden et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode, hvis fejlen kan henføres til OnlineBRAND ApS.

Beløbet fratrækkes ved den efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift. Beløb under DKK 50 ekskl. moms tilbagebetales ikke.

13. Force majeure

OnlineBRAND ApS er ikke forpligtet til at betale erstatning, jf. punkt 11, såfremt den manglende udførelse eller afbrydelse skyldes forhold uden for OnlineBRAND ApS's kontrol, herunder, men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt OnlineBRAND ApS egne medarbejdere samt overbelastning af nettet, fejl i andres netværk og systemnedbrud (force majeure).

14. Opsigelse

Abonnementet er uopsigeligt de første tre måneder. Opsigelsen af abonnementet skal ske skriftligt og senest 3 måneder før abonnements periodes udløb.  

Opsigelsen skal indeholde kundenavn og nummer samt hvilke abonnementer der ønskes opsagt. I forbindelse med opsigelsen lukkes der for de opsagte abonnementer og data slettes.

Abonnementet kan uanset uopsigelighedsperioden opsiges med et varsel på 30 arbejdsdage i forbindelse med ændringer af abonnementsvilkår og priser, medmindre der er tale om ændringer af begunstigende karakter. Skriftlig opsigelse skal være OnlineBRAND ApS i hænde senest 30 dage efter, at ændringen har været varslet. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan ikke begrunde opsigelse i henhold til ovenstående.

Ønsker OnlineBRAND ApS at opsige abonnementet, skal dette ske med en 1 måneds varsel.

Hvis OnlineBRAND ApS beslutter helt eller delvist at ophøre med at udbyde bestemte abonnementstyper og/eller hertil knyttede sær- eller tillægstjenester, skal dette ligeledes ske med en 1 måneds varsel.

OnlineBRAND ApS’s opsigelse kan ske såvel skriftligt som elektronisk.

Ved en af parternes opsigelse af et abonnement opgør OnlineBRAND ApS parternes mellemværende og foretager refusion eller opkrævning af et eventuelt differencebeløb, forudsat at dette overstiger DKK 50 ekskl. moms.

Eksisterende data fra websites og mailsystemer vil ved et abonnements opsigelse eller ophævelse blive slettet 15 dage efter abonnementets ophør.

15. Kundens misligholdelse

I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er OnlineBRAND ApS som hovedregel berettiget til uden varsel at afbryde hosting løsningen med 30 dages varsel. OnlineBRAND ApS skal snarest herefter give meddelelse til kunden om lukningen og årsagen hertil og samarbejde med kunden omkring overførsel af website til tredjepart. 

Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse:

A. Kunden undlader rettidigt at opfylde sine betalingsforpligtelser i henhold til abonnementsaftalen efter rykker.

B. Kunden skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet.

C. Kunden medvirker til groft spild eller misbrug af internettets ressourcer eller internettets funktion, herunder spredning af virus.

F. Kunden overtræder gentagne gange og groft den til enhver tid gældende Netikette (de uskrevne regler for god skik på internettet).

G. Kunden sender post, som er uønsket af modtageren (UCE/spam) eller portscanner andre computere på internettet.

Afbrydelse af forbindelsen som følge af misligholdelsen medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode.

En kunde der væsentligt har misligholdt abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale om abonnement på internettjenesten med OnlineBRAND ApS før gælden er betalt.

Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, herunder betaler forfalden gæld, kan kunden atter erhverve hosting-løsninger hos OnlineBRAND ApS. Kunden skal dog være opmærksom på, at kundens eksisterende data fra websites og mailsystemer vil blive slettet 15 dage efter den første lukning. Disse data kan herefter ikke genetableres. OnlineBRAND ApS kan endvidere ikke herefter garantere, at de ressourcer, herunder domænenavne m.m., som kunden havde adgang til før afbrydelsen, er til kundens rådighed ved nyoprettelse.

16. Ændring af vilkår og priser

OnlineBRAND ApS kan foretage ændringer af disse abonnementsvilkår med et varsel på mindst en måned. Kunden skal underrettes ved fremsendelse af en meddelelse, eventuelt via e-post eller i forbindelse med udsendelse af en opkrævning.

Mindre ændringer af abonnementsvilkårene, ændring af abonnementsvilkår for funktioner, supplerende tjenester og faciliteter samt ændringer af oprettelsesafgifter, abonnementsafgifter og forbrugsafgifter, kan meddeles kunden med en 1 måneds varsel ved annoncering på OnlineBRAND ApS's website eller via e-post. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

Ændring af særlige afgifter, gebyrer m.v. kan ske ved indførelse i OnlineBRAND ApS prisoversigt eller ved meddelelse herom på OnlineBRAND ApS's website.

17. Tvister

 Tvister kan af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

18. Ikrafttrædelse

 Disse vilkår er gældende fra den 1. februar 2012. (Senest ændret 10/11-2020).

 OnlineBRAND ApS, 8960 Randers NV, Agerskellet 3